EN  English

insignie105. Výročí založení fakulty

V tomto roce si připomínáme 105. výročí založení naší fakulty. Stalo se tak 8. listopadu 1911, i když první přednášky na nové fakultě začaly 23. října 1912. 

Pro výuku chemického oboru na naší univerzitě, tehdy nazývané C. k. vysoká škola technická Františka Josefa v Brně, byla získána budova na Falkensteinerově ulici. Prvním děkanem byl zvolen profesor anorganické chemie Bohumil Kužma. Ústav anorganické chemie prof. Kužmy byl nejstarším ústavem chemického oboru. V roce 1912 prof. Jan Novák založil Ústav analytické chemie a prof. Jiří Baborovský Ústav teoretické a fyzikální chemie. O rok později, v roce 1913 založil profesor Cyril Krauz Ústav organické chemie a chemické technologie VI (tuky, dehty, barviva) a profesor Otakar Kallauner Ústav chemické technologie I (anorgnický velkoprůmysl a křemičitany). Prostory pro nově vznikající ústavy na Falkensteinerově ulici se brzy ukázaly být nedostačující, a proto se již ve studijním roce 1912–1913 začalo jednat o novostavbě chemického pavilonu na Žižkově ulici. Veliký a rychlý rozmach chemické fakulty i celé školy nastal po ukončení války v říjnu 1918. Poměrně brzy a vzdor poválečným těžkostem byl dobudován nový chemickotechnologický pavilon na Žižkově ulici 17 a chemické ústavy České vysoké školy technické v Brně se opět zapojily do hospodářského rozvoje Brna a Moravy. Od roku 1937 nesla škola název „Česká vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“. Bohužel přišly na fakultu ještě dvě rány – uzavření českých vysokých škol během 2. světové války a následně rozhodnutí komunistické vlády o zrušení fakulty v roce 1951. Více o historii VUT naleznete na webu VUT.

Historie fakulty

Na své obnovení musela Fakulta chemická čekat až do roku 1989, kdy na základě podnětu prof. Dr. Ing. Aloise Wagnera vznikl z iniciativy brněnských chemiků návrh na obnovení Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.  

Laboratoř analytické chemie kolem roku 1920           Budova fakulty na Žižkově ulici

lab_1920   fakulta_zizkova

Vypracování tohoto návrhu se na přelomu let 1989 a 1990 ujali: za Vysoké učení technické v Brně prof. Dr. Ing. Zdeněk Šauman, DrSc. a prof. Dr. Ing. Vladimír Lach, CSc.; za Československou akademii věd akademik Armin Delong a doc. Ing. Jaroslav Janák, DrSc.; a za Československou společnost chemickou prof. RNDr.Karel Veselý, DrSc. a Dr. Ing. Adolf Pokorný, CSc.

Dne 5. ledna 1990 byl návrh obnovy fakulty chemické připraven pro jednání tehdejšího rektora VUT v Brně prof. Ing. Arnošta Höniga, DrSc. s akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání v první fázi narážela na dislokační potíže VUT. Do dalších jednání se zapojili prorektor VUT v Brně doc. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc., prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc., prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc. a  prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. a další členové pedagogického sboru. Dne 26. května 1992 tento návrh předložil již nový rektor VUT v Brně prof. Emanuel Ondráček akademickému senátu VUT v Brně. Akademický senát návrh jednoznačně schválil a začátkem června byla o záměru obnovit Fakultu chemickou VUT v Brně informována akreditační komise MŠMT ČSFR.

Jednání probíhala úspěšně a tak byla po dohodě s děkanem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně doc. RNDr. E. Schmidtem, DrSc. zřízena 14. července 1992 ada Fakulty chemické a dne 3. listopadu 1992 byla Fakulta chemická oficiálně ustanovena ozhodnutím rektora VUT v Brně. Ačkoliv akreditační jednání proběhlo až 7. prosince 1992, výuku se na Fakultě chemické podařilo zahájit ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou Brně již v říjnu 1992. Do prvního ročníku bylo přijato 27 studentů, kteří vyhověli řijímacímu řízení PřF MU.

Od 1. ledna 1993 měla být fakultě chemické k dispozici tradiční budova chemického pavilonu na Žižkově ulici, avšak rozhodnutím rektora prof. E. Ondráčka byla tato budova vybavená pro výuku chemických inženýrů přidělena stavební fakultě, která za to uvolnila pro výuku chemie nevyhovující budovy na Veslařské ulici. Tím se zkomplikovala situace pro další rozvoj fakulty chemické, neboť v roce 1996 měla fakulta chemická již 450 posluchačů a prostory obou malých budov na Veslařské ulici pro výuku nestačily. Zlepšení situace přinesla až později rekonstrukce budovy závodu Meopta v Králově Poli. V nové budově na ulici Purkyňova byla výuka zahájena v roce 1998.

Situace fakulty se dále stabilizovala, fakulta byla vybavena moderními přístroji a zařízením a dnes na ní studuje celkem 1100 studentů, z toho 150 studentů v doktorských studijních programech.

Budova fakulty na ul. Veslařská 230                             Současné sídlo fakulty na ul. Purkyňova 118

fakulta_veslarska   imatrikulace