EN  English

Ústav chemie materiálů

Ředitel

Zástupce ředitele

Sekretářka

Zaměstnanci

Cílem studijního programu Chemie a technologie materiálů je poskytnout studentovi dobré znalosti základních principů anorganické, organické, fyzikální a makromolekulární chemie, chemického inženýrství, fyziky makromolekulárních látek a praktické znalosti inženýrské teorie a praxe. Studentům nabízí vzdělání v syntéze a charakterizaci polymerních, keramických a silikátových materiálů, v technologii zpracování plastů a výrobě kompozitů, v povrchových úpravách kovů a pro posouzení možných interakce těchto materiálů s prvky životního prostředí. Nejlepší absolventi oboru mohou pokračovat v doktorském studiu v oborech Chemie, technologie a vlastnosti materiálů a Makromolekulární chemie.

Podnikatelským subjektům nabízí Ústav možnost konzultace praktických výrobních problémů, pomoc při řešení pojistných událostí, strukturní analýzu jak vstupních surovin, tak konečných výrobků, provádění speciálních měření fyzikálních, termomechanických a zpracovatelských vlastností a zakázkový vývoj nových polymerních, silikátových, keramických a kompozitních materiálů pro automobilové a dopravní aplikace, spotřební elektroniku, IT hardware, 3D tisk, obaly včetně potravinářských, plastové polotovary, stavební chemii a materiály, zdravotnické prostředky, adheziva, sportovní potřeby a antikorozní úpravu kovů.

nabídka studijních oborů v roce 2015/16:

Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Bakalářské studium, 3 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

279 Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovedností využitelné především v oborech malotonážní a speciální chemie. Jako příklady lze uvést tato odvětví: polygrafie, agrochemie, papírenský průmysl, materiály pro elektrotechniku, bytová chemie, stavební chemie, průmysl barev, laků, povrchových úprav, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, textilní průmysl, zpracování a využití biomateriálů, speciální a finální polymery, fotografie, film, obrazová komunikace. Absolventi se mohou uplatnit nejen přímo v provozech, ale i v řídících strukturách (managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností uvedeného zaměření. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Katalog: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Magisterský navazující studium, 2 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

IMG_0122Základním rysem oboru chemie materiálů je nalézání a technologické využití kvalifikovaných vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi nekovových anorganických a organických materiálů na bázi homogenních a heterogenních soustav.
Katalog: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Doktorské studium, 4 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

sskoly_06 Cílem studia je vychovat odborníky v oblasti materiálového inženýrství a inženýrských technologií s důrazem na chemické procesy a vlastnosti materiálů. Do studia jsou zahrnuty také základy testovacích a měřících metod, aby absolventi byli schopni pracovat nejen jako vedoucí technologických týmů v chemických provozech, ale také v základním a aplikovaném výzkumu, ve výzkumných a vývojových ústavech zabývajících se testováním fyzikálněchemických charakteristik látek a v podnicích specializovaných na výrobu nových perspektivních materiálů. K tomu jsou také směrovány tuzemské a zahraniční stáže. Zařazením praktických cvičení doktorandi získávají základní zkušenosti s kontakty se studenty, což jim v budoucnu umožní zařadit se i do procesu výuky na vysokých a středních školách.

Katalog: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

 

Obor: Chemie makromolekulárních materiálů

Doktorské studium, 4 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

227Cílem je získání nových, unikátních poznatků o vztazích mezi způsobem syntézy polymerních materiálů, jejich strukturou a fyzikálně chemickými vlastnostmi a nalezení způsobů, jak metodami přípravy řídit strukturu a funkce homogenních a heterogenních polymerních materiálů na jednotlivých rozměrových úrovních struktury a tím dosáhnout žádoucích vlastností. Dalším cílem je i rozvoj nových metod simulace a modelování vztahů mezi strukturou a vlastnostmi homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodami molekulární dynamiky na molekulární úrovni a metodami fyziky kontinua na mikro- a makroskopické úrovni jakož mezních stavů heterogenních a neizotropních polymerních systémů.

Katalog: Chemie makromolekulárních materiálů