EN  English

Ústav chemie potravin a biotechnologií

Ředitelka

Zástupce ředitelky

Tajemnice ústavu

Sekretářka

Studijní poradce

Zaměstnanci

Ústav chemie potravin a biotechnologií zajišťuje realizaci bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin. V rámci tohoto programu nabízí studijní obory Biotechnologie a Potravinářská hemie. Studenti uvedených bakalářských oborů mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském tudijním programu Chemie a technologie potravin, obor Potravinářská chemie a biotechnologie. Ústav ovněž zajišťuje doktorský studijní program Chemie a technologie potravin s oborem Potravinářská hemie a ve stejném oboru realizuje i habilitační a profesorské řízení. Studium je zaměřeno na získání aktivních znalostí a schopností potřebných při kontrole a řízení oderních potravinářských a biotechnologických výrob, fermentačních technologií i ostatních potravinářských, armaceutických a chemických technologií, při práci v potravinářských, biotechnologických, enetických, biochemických, mikrobiologických i chemických laboratořích. Koncepce oboru je v souladu aktuálními požadavky kladenými na specializované a vysoce kvalifikované pracovníky v moderních
biotechnologických a potravinářských výrobách, výzkumných a vývojových laboratořích, v kontrolních a inspekčních institucích i v obchodních společnostech. Absolventi výše zmíněných studijních programů se uplatní:

  • v zemědělsko-potravinářském komplexu
  • v biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu
  • v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí
  • ve státních kontrolních institucích
  • ve vývoji nových technologií a výzkumu
  • v obchodních organizacích.

Vědecké zaměření ÚCHPBT FCH VUT v Brně vychází z aktuálních trendů rozvoje moderních potravinářských věd. K hlavním směrům výzkumu patří analyticko-technologická oblast zaměřená na rozvoj a optimalizaci technologických procesů, na analýzu kvality a bezpečnosti potravin, jejich složek a, potravinářských surovin i finálních výrobků a rozvoj moderních metod analýzy obsahových látek. Další část výzkumu je směřována do oblasti biotechnologie a orientuje se na vývoj a optimalizaci procesů zaměřených na zpracování a valorizaci odpadů z potravinářských a zemědělských výrob a jejich využití k produkci průmyslově významných metabolitů a látek s vysokou přidanou hodnotou. Součástí vědeckého zaměření ústavu jsou i moderní molekulární biotechnologie a jejich aplikace k identifikaci a kvantifikaci mikroorganismů v potravinách. V posledních letech jsou aktivně rozvíjeny i nanotechnologie a možnosti jejich využití v potravinářství a kosmetice. Ve všech uvedených oblastech je ÚCHPBT otevřený spolupráci.

V současné době jsou některé laboratoře ÚCHPBT zapojeny ve výzkumném programu Centra materiálového výzkumu v rámci projektu NPU (skupina Biotechnologie a biomateriály, Laboratoř prvkové analýzy). Pracovníci ÚCHPBT se v roce 2014 podíleli na řešení evropských a mezinárodních projektů (BiochemNet), domácích projektů (NAZV MZe, TAČR, TAČR-VUT Šance) a řady spoluprací s průmyslovou sférou (př. Nafigate, a.s., Helvetia Pharma a.s., Dekonta a.s., Bioplast, s.r.o., Vinselekt Michlovský, Vinařstí Maňák, PSI, s.r.o., Milcom a.s., Nutriacademy, s.r.o). Ústav disponuje akreditovanou senzorickou laboratoří, která poskytuje odborné veřejnosti certifikované kurzy a zkoušky hodnotitelů. ÚCHPBT spolupracuje s řadou zahraničních a domácích institucí při řešení výzkumných úkolů všech výše uvedených směrů, studentských závěrečných prací, specializovaných analýz a transferu technologií (př. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Praha, VŠÚO Holovousy, Ústav přístrojové techniky AV ČR Brno, UACH AV ČR, Czech Globe atd). Zahraniční spolupráce je aktivně rozvíjena zejména s universitami a akademickými pracovišti v Norsku (Trondheim, Nofima As), Švédsku (Lund), Španělsku (Huelva), Rakousku (Vídeň, Graz) a na Slovensku (VÚP Bratislava, Chemický ústav SAV, FBPT STU).

nabídka studijních oborů v roce 2015/16:

PROGRAM: Chemie a technologie potravin

Bakalářské studium, 3 roky, forma prezenční nebo kombinovaná.

Obor: Potravinářská chemie

279Zaměření oboru odráží trvale vysoký zájem o studium potravinářské chemie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe.

Katalog: Potravinářská chemie

Obor: Biotechnologie

327Obsahová náplň studijního oboru vyplývá hlavně z požadavků potravinářských podniků i se zaměřením na moderní biotechnologické provozy. Umožňuje vyškolit odborníky se znalostmi z inženýrských disciplín pro výše uvedené provozy, ale i pro kontrolu jakosti a bezpečnosti potravin. Cílem studia je příprava nadaných studentů pro plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu“ Potravinářská chemie a biotechnologie“ s následující možností pokračovat v doktorském studijním programu.
Katalog: Biotechnologie

PROGRAM: Chemie a technologie potravin

Magisterský navazující studium, 2 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

Obor: Potravinářská chemie a biotechnologie

IMG_0122Profil absolventa oboru potravinářská chemie a biotechnologie je koncipován na pozadí rozvoje potravinářské vědy a rozvoje biotechnologií. Při studiu se klade důraz na biologické a fyzikální vědy, na kterých závisí rozvoj potravinářské vědy. V návaznosti na základní předměty studia se v biologických disciplinách prohlubují znalosti v aplikované mikrobiologii, bioinženýrství, v hygieně a sanitaci potravin.

Katalog: Potravinářská chemie a biotechnologie

Obor: Chemie pro medicínské aplikace

227Navazující magisterký studijní program Chemie pro medicínské aplikace navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor programu Chemie a chemické technologie akreditovaný na Fakultě chemické VUT v Brně. Nový navazující program je koncipován tak, aby absolventi byli schopni prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byli připraveni na kvalifikované uplatnění v praxi na místech výzkumných a vývojových pracovníků, středního a vyššího managementu a řídících pracovníků biomedicínských a farmakologických výrob.

Cílem navazujícího programu Chemie pro medicínské aplikace (CHMA) je vyprofilovat absolventa pro moderní a perspektivní směry chemického, farmaceutického, biomedicínského nebo biotechnologického průmyslu, výzkumu a vývoje. Obor má výrazný multidisciplinární charakter, proto zahrnuje vzdělávání posluchačů jak v základních chemických disciplínách, tak i v řadě biotechnologických, biologických a inženýrských předmětů. Komplexní charakter oboru klade důraz na široký interdisciplinární teoretický i praktický základ doplněný nezbytnou jazykovou přípravou, výchovu k týmové práci a výrazným posílením projektové výuky, přičmež současně podporuje schopnost samostatně a flexibilně řešit konkrétní problémy dynamicky se rozvíjejícího oboru.

Katalog: Chemie pro medicínské aplikace

PROGRAM: Chemie a technologie potravin

Doktorské studium, 4 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

Obor: Potravinářská chemie

sskoly_06

Cílem studia je zvládnutí vyváženého poměru teoretických i praktických experimentálních dovedností a zkušeností s aplikací obecných postupů na konkrétní řešené situace v oblasti chemie a technologie potravin. Program je orientován jak do oblasti potravinářských výrob s ohledem na zabezpečování a rozvoj progresívních technologií, tak také do oblasti kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti produkovaných potravin, pro které studenti procházejí v průběhu studia nezbytnými disciplínami. Absolventi DSP najdou uplatnění ve sféře univerzitního i neuniverzitního výzkumu, ve výzkumně vývojové oblasti privátních společností ne jenom v ČR, ale i v EU (např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, DG SANCO), ve výrobních podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu. Profil absolventa nabízí také uplatnění v rámci státních kontrolních institucí a obchodních organizacích.
Katalog: Potravinářská chemie