EN  English

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Ředitel

Zástupkyně ředitele

Sekretářka

Zaměstnanci

Obor chemie a technologie ochrany životního prostředí je chemicko-technologickým oborem, jehož absolventi si osvojí chemickou technologii jako výsledek aplikace chemických, fyzikálně chemických a biologických znalostí. Studium je zaměřeno na souhrnné poznání jednotlivých chemických technologií, včetně speciálních technologií a poznání jejich nebezpečí pro životní prostředí. Vždyť nelze produkovat „zdravé potraviny“ v nezdravém životním prostředí, ani navrhovat nové chemické technologie bez znalostí jejich dopadu na životní prostředí! Obor je zaměřen na chemii a technologii ochrany a úpravy vody, na ochranu půdního fondu a ovzduší, na speciální průmyslovou toxikologii a ekotoxikologii, na technologické procesy umožňující likvidaci nebezpečných odpadů, včetně jejich imobilizace, skládkování, dekontaminace a recyklace. Studenti jsou schopni analyzovat jednotlivé škodliviny ve složkách ŽP a navrhovat opatření tak, aby byly chráněny základní složky životního prostředí, tj. vzduch, voda, půda a biota. V rámci odborných předmětů je řešena problematika transformace toxických látek do složek životního prostředí, dekontaminace a sanace abiotických složek životního prostředí a likvidace starých zátěží. Seznámí se s analýzou a hodnocením rizik, včetně prevence a likvidace chemických havárií. Své znalosti jsou schopni aplikovat v rámci chemické a jaderné bezpečnosti, se kterou souvisí i problematika jaderné chemie a ionizujícího záření. V souladu s platnou legislativou zvládnou zpracovávat studie vlivu stavby na životní prostředí.

Obor chemie a technologie ochrany životního prostředí je jedním ze čtyř chemických oborů garantovaných na FCH. Studenti jsou připravováni pro výkon svoji budoucí profese tak, že pro ochranu abiotických a biotických složek životního prostředí využívají svých znalostí z fyziky, chemie a biologie. Studium tohoto oboru umožní studentům získat potřebné vědomosti a praktické zkušenosti, které následně mohou využívat na trhu práce po absolvování vysoké školy. Budou schopni pracovat v oblasti vodního hospodářství, tj. v úpravnách vody a v čistírnách odpadních vod, v oblasti technologie ochrany ovzduší a pedosféry. Pracovníci našeho ústavu mohou zajistit výuku i školení pro středoškolské učitele i pro odbornou veřejnost z oblasti environmentální chemie a analýzy, obecné toxikologie, speciální průmyslové toxikologie a ekotoxikologie. Výuka z oblasti legislativy životního prostředí je vedena tak, že studenti se seznámí s platnými zákony a jejich znalost potom aplikují v rámci studií vlivu stavby na životní prostředí. Na FCH rovněž garantujeme výuku předmětu Systému jakosti a ISO norem, což umožní uplatnění našich absolventů jako manažérů jakosti v různých oblastech chemického i farmaceutického průmyslu. Rovněž nabízíme možnost vzdělávacích kurzů z oblasti odpadového hospodářství, včetně metod dekontaminace a sanace terestrických ekosystémů a likvidace starých ekologických zátěží. Běžně i pro veřejnost provádíme stanovení methanolu v lihovinách.

nabídka studijních oborů v roce 2015/16:

Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Bakalářské studium, 3 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

279Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Katalog: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Magisterský navazující studium, 2 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

IMG_0122Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Katalog: Chemie a technologie ochrany životního prostředí 

Obor: Chemie životního prostředí

Doktorské studium, 4 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

sskoly_06Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Katalog: Chemie životního prostředí