EN  English

Ústav fyzikální a spotřební chemie

Ředitel

Zástupce ředitele

Sekretářka

Zaměstnanci

Studentům ústav nabízí dva bakalářské obory i navazující magisterské programy se shodným názvem v obou stupních: Spotřební chemie a Chemie pro medicínské aplikace. Cílem studia Spotřební chemie je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru chemie a technické chemie, rozšířené do teorie i praxe spotřebního chemického průmyslu. Studentům nabízí vzdělání uplatnitelné zejména ve specializovaných malotonážních výrobách. Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) v oblasti anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento základ je rozvinut v oborech aplikované fyzikální chemie a chemické fyziky, koloidní chemie, fotochemie, moderní elektroniky a materiálového tisku. Studium Chemie pro medicínské aplikace je rovněž zaměřeno na všeobecné chemické a technicko-chemické vzdělání, které je v oborových předmětech rozšířeno o disciplíny spojené s využitím chemie v nejrůznějších oblastech medicíny. Absolventem je chemik vzdělaný i v základech farmakologické, biochemické, medicínsko-biologické, biotechnologické a bioinženýrské problematiky. Součástí jeho vzdělání jsou i moderní disciplíny nanotechnologie, resp. medicínských nanobiotechnologií. Absolventi jsou uplatnitelní v chemické, ale zejména ve farmaceutické, biomedicínské a biotechnologické praxi. Výuka na ústavu obecně klade důraz na samostatnou činnost, rozvíjení individuálních dovedností a jejich zapojení do týmové práce. Studentům s hlubokým zájmem o chemii a tvůrčí činnost ústav nabízí doktorské studium v programech Fyzikální chemie a Chemie, technologie a vlastnosti materiálů.

Odborné veřejnosti ústav nabízí veškerou formu spolupráce v oblasti svých kompetencí, a to vzdělávacích i vědecko-výzkumných a vývojových – např. specializované vzdělávací kurzy, konzultace, měření a stanovení na přístrojích ústavu, zakázkový nebo společný výzkum a vývoj, strategické partnerství ve výzkumu, vývoji a inovacích. Odborně je ústav zaměřen na aplikovanou fyzikální chemii včetně chemie koloidní, fotochemii, elektroniku, plazmochemii. Může tak nabídnout expertízu např. v oblasti vývoje a testování disperzních systémů a gelů, řízeného uvolňování, klasického i materiálového tisku, fotochemicky-funkčních výrobků, materiálů pro organickou elektroniku nebo fotovoltaiku, plazmochemických úprav a procesů aj.

nabídka studijních oborů v roce 2015/16:

Obor: Spotřební chemie

Bakalářské studium, 3 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

279Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.

Katalog: Spotřební chemie

Obor: Spotřební chemie

Magisterský navazující studium, 2 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

IMG_0122Cílem studia je poskytnout inženýrské vzdělání v oboru technické chemie, zaměřené na teorii a technologii spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Připravit absolventa pro výkon vedoucích a řídících funkcí zejména v oblasti malotonážních a speciálních chemických výrob, výzkumu a vývoje, nebo pro pokračování ve studiu v chemicky zaměřených doktorských studijních programech.

Společným základem jsou fyzikálně-chemické obory, poskytující důkladný teoretický základ důležitý pro malotonážní či speciální chemické technologie a výroby nejrůznějšího konkrétního zaměření včetně souvisejícího výzkumu a vývoje. Důraz je kladen na samostatnou a projektovou práci studentů. V každém semestru je proto minimální počet povinných společných předmětů; struktura nabízených volitelných předmětů je vytvořena zejména tak, aby umožnila studentům profilaci v jednom z hlavních směrů, které jsou na vyučujícím pracovišti pěstovány i ve tvůrčí činnosti: biokoloidní, fotochemický, molekulární (plazmochemie a organická elektronika). Součástí studijního programu jsou tak předměty z oblasti koloidní chemie, fotochemie nebo plazmochemie, výuka kosmetologie, transportních systémů, reprodukčních procesů nebo vlastností speciálních materiálů. V nabídce jsou i matematické předměty, které kromě aparátu pro fyzikálně-chemické a materiálové předměty poskytují teoretický základ pro zpracování experimentů v oblasti obrazové komunikace, konstrukce senzorů a prostředků pro statistické vyhodnocení experimentů. Studijní plán je dále zaměřen na výcvik ve tvůrčí, projektové činnosti, která posléze vyúsťuje v diplomovou práci. Seminární a laboratorní předměty vedou studenta od předprojektové nebo technologické přípravy přes sestavení konzistentního projektu, ověřovací experimenty až po jeho vyřešení a prezentaci výsledků. Od prvého semestru systematicky pracují na zadaném či zvoleném projektovém nebo technologickém tématu.

Katalog: Spotřební chemie

Obor: Fyzikální chemie

Doktorské studium, 4 roky, forma prezenční nebo kombinovaná

sskoly_06Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.

Katalog: Fyzikální chemie