EN  English

Oslavy 25 let obnovení Fakulty chemické VUT v Brně

 

Jak to vše začalo – obnovená Fakulta chemická slaví letos 25 let své existence

Fakulta chemická v letošním roce slaví 25 let své existence. Pamětníci však vědí, že Fakulta chemická byla založena mnohem dříve. Když profesorský sbor tehdejší České vysoké školy technické v Brně usiloval o povolení založit další odbor, jak se v té době nazývala fakulta, psal se rok 1908. Podařilo se to až v roce 1911 a po odborech stavitelském a energetickém (strojní fakulta_zizkovaa elektrotechnický) přibyl odbor chemický. Zřízení nové fakulty bylo potvrzeno 8. 11. 1911, a to pro školní rok 1911/12, ale přednášky na fakultě začaly teprve 23. 10. 1912. Prostory pro novou fakultu se brzy ukázaly jako nedostačující, a proto se již v akademickém roce 1912/1913 začalo jednat o novostavbě pro chemický odbor. Byly zakoupeny pozemky na dnešní Žižkově ulici a na jaře roku 1914 se začalo stavět. Po skončení války díky velké podpoře Ministerstva školství a národní osvěty nové Československé republiky a vzdor všem poválečným těžkostem, byl během krátké doby dobudován nový chemicko-technologický pavilon na Žižkově ulici 17.

1

Původní chemický pavilon na ul. Žižkova 17 (fotografie z roku 1919).

V době plného rozvoje fakulty ve třicátých letech se přednášely tradiční chemicko-technologické disciplíny jako jsou: chemická technologie I (kovy, silikáty – prof. Dr. Ing. Otakar Kallauner), chemická technologie II (paliva a velkovýroba anorganických lučebnin – prof. Dr. Ing. Rudolf Vondráček), chemická technologie III (průmysl kvasný – prof. Dr. Ing. František Ducháček), chemická technologie IV (uhlohydráty a potraviny, dřevo, kaučuk – prof. Ing. Aleš Linsbauer), chemická technologie V (technologie vody, textilu, koželužství, klihu, papíru – prof. Dr. Ing. Václav Kubelka), chemická technologie VI (tuky, vosky, dehty, barviva, plastické hmoty – prof. Dr. Ing. Vítězslav Veselý). Po válce vznikla ještě chemická technologie VII za vedení prof. RNDr. Otakara Viktorina a chemická technologie VIII (prof. Ing. Dr. Josef Matějka – cihlářství, výbušniny).

Poté, co byly všechny české školy během 2. světové války uzavřeny, profesoři byli dáni na dočasnou dovolenou. Pouze některé z výzkumných ústavů fakulty působily dále, mohly poskytnout pracovní příležitost mnoha vědeckým pracovníkům fakult a udržovaly tak za války potřebnou kontinuitu školy. Po válce začala výuka na fakultě chemické už v akademickém roce 1945/46 a o studium chemie byl obrovský zájem. O významu tehdejší Fakulty chemické naší univerzity svědčí i fakt, že profesoři chemického odboru byli jmenováni 9× rektorem školy od roku 1912 do roku 1951.

Výrazným zásahem do života Fakulty chemické bylo zrušení Vysoké školy technické v Brně v létě 1951 a zřízení Vojenské technické akademie. Někteří studenti pokračovali ve studiu na této vojenské škole, většina dostudovala na jiných školách či fakultách v Bratislavě, Pardubicích a v Praze. V roce 1958 skončila i činnost Chemické fakulty VTA a Brno muselo čekat na obnovení výuky chemických inženýrů na civilní fakultě plných 41 let.

Nedlouho po pádu komunistického režimu v ČSSR byl v r. 1990 z iniciativy brněnských chemiků prof. Dr. Ing. Zdeňka Šaumana, DrSc. a prof. Dr. Ing. Vladimíra Lacha za VUT, akademika ČSAV Armina Delonga a člena korespondenta ČSAV Jaroslava Janáka za ČSAV a prof. RNDr. Karla Veselého, DrSc. a Dr. Ing. Adolfa Pokorného, CSc. za Čs. společnost chemickou byl rozpracován návrh na obnovení chemické fakulty VUT v Brně a předložen tehdejšímu rektoru VUT prof. Ing. A. Hönigovi, DrSc. Tento návrh předpokládal moderní pojetí fakulty pokrývající tři až čtyři multioborové oblasti výchovy a výzkumu: materiálové inženýrství, chemii životního prostředí, vybrané malotonážní chemické výroby a průmyslové biotechnologické výroby.

Jednání v první fázi narážela na dislokační obtíže na VUT. Do dalších jednání od počátku roku 1992 se zapojil chemik prorektor VUT doc. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc., prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc. a prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc., kterým uložil rektor VUT prof. Ing. E. Ondráček, CSc. vypracovat podrobný návrh na obnovení fakulty. Vedle prof. K. Veselého se do příprav obsáhlého dokumentu zapojili i další členové pedagogického sboru brněnské univerzity a po doplnění zprávy předpokládaným studijním programem byl návrh předložen rektorem prof. Ondráčkem a prorektorem doc. Cihlářem akademickému senátu školy, který jej dne 26. května 1992 jednomyslně schválil.

Podle rozhodnutí rektora VUT bylo stanoveno zahájit výuku na Fakultě chemické ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU od akademického roku 1992/93. Bylo přijato 27 posluchačů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení na PřF MU v chemických oborech a měli zájem o studium na Fakultě chemické VUT. Vykonáváním funkce děkana do doby zvolení senátu fakulty byl rektorem VUT prozatímně pověřen prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., který přešel do Brna z Chemickotechnologické fakulty bratislavské SVŠT. Výuka byla zahájena v říjnu 1992 na PřF MU i s pomocí prvních kmenových zaměstnanců. Od 1. ledna 1993 měl již být k dispozici chemický pavilon na Žižkově ulici, avšak rozhodnutím rektora prof. Ondráčka ze dne 18. 1. 1993 byla tato základní tradiční budova vybavená pro výuku chemických inženýrů přidělena stavební fakultě, která za to uvolnila pro výuku chemie nevyhovující prostory ve dvou budovách vodohospodářských kateder na Veslařské ul. 230. Tím se situace zvláště pro další rozvoj chemické fakulty zkomplikovala a musela být dále řešena na úrovni VUT. Schůze akademické obce chemické fakulty v září 1993 zvolila první pětičlenný senát. Prvním předsedou senátu byl prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc., v lednu 1994 byl zvolen prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. Senát zvolil v lednu děkanem fakulty prof. Ing. Lubomíra Lapčíka, DrSc. a spolu s proděkany doc. RNDr. Zdeňkem Friedlem, CSc., RNDr. Zdeňkem Šimkem, CSc. a Ing. Michalem Veselým, CSc. mu připadla nesnadná úloha vybudovat fakultu v omezených prostorách a s velice skromnými finančními prostředky a prázdnými místnostmi, které se měly stát laboratořemi. Ty by bylo nemožné vybavit z rozpočtových prostředků, pokud by náhoda nepomohla. V té době se rušil velký počet resortních výzkumných ústavů a jejich likvidátoři vyšli fakultě vstříc. Jenže se jednalo kromě tak potřebných chemikálií jen o základní přístrojové vybavení a ještě k tomu zastaralé. Ale pomohlo pro rozběh fakulty. Po dvou nutných rekonstrukcích byla většina laboratorní výuky fakulty soustředěna na ulici Veslařskou 230. Jenže pro výzkumné laboratoře už nebyl prostor. Ty měly být budované až v novém areálu na ulici Purkyňova 118. V roce 1996 měla fakulta již 450 posluchačů a prostor obou budov nestačil. Zlepšení přinesla až rekonstrukce areálu bývalého závodu Meopta v Králově Poli, která byla ukončena v r. 1998. Díky velkému úsilí zaměstnanců obnovené fakulty chemické a jejich grantovým aktivitám se podařilo postupně vybavit i vědecko-výzkumné laboratoře fakulty tak potřebným moderním instrumentálním vybavením. Prof. Lapčík byl zvolený a jmenovaný děkanem i v roce 1996 a úspěšně ji vedl až do konce volebního období v roce 2000. Při budování fakulty se projevila jeho houževnatost, nápaditost a schopnost strategického plánování. Bez těchto vlastností prvního děkana by nebylo možné odevzdat fungující standardní fakultu jeho následovníkům.

Dne 12. září 1996 se při příležitosti oslav 85. výročí založení chemického odboru České vysoké školy technické v Brně se konala slavnostní inaugurace obnovené fakulty. V zahajujícím projevu rektor VUT prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. konstatoval, že slavnostním inauguračním aktem se Fakulta chemická stává plnoprávným členem fakultní rodiny VUT, což je nápravou zásahu z roku 1951, přeměny brněnské techniky na Vojenskou technickou akademii.

Za 25 let fakulta urazila velký kus cesty k plně fungující fakultě výzkumného typu, kde jsou studenti samozřejmou součástí vědeckých týmů, k fakultě s trvalým zájmem uchazečů o studium, k fakultě s velkým podílem doktorských studentů. Byla to však cesta náročná a mnoho zaměstnanců nehledělo na čas při své práci i psaní grantových žádostí. I díky tomu je dnes fakulta vybavena moderními přístroji, tolik potřebnými nejen pro vědeckou činnost, ale také pro kvalitní výuku 970 studentů a 130 doktorandů.

Všichni zaměstnanci fakulty, její příznivci a zakladatelé mohou být dnes hrdí na výsledky fakulty na poli pedagogickém a vědeckém za zmíněných 25 let činnosti: 3552 úspěšných absolventů ve všech formách studia.

Prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

 

 2

Původní „chemický pavilon“, sídlo fakulty chemické do roku 1951 na ulici Žižkova 17

 

3 

Dočasné sídlo fakulty na ul. Veslařská 230

 

4 

Budova „malého chemického pavilonu“ na ul. Veslařská 230.

 

5 

Výuka v laboratořích na ul. Veslařská 230.

 

6 

Slavnostní inaugurace fakulty v roce 1996. Rektor, prof. Petr Vavřín a děkan prof. Lubomír Lapčík.

 

7 

Slavnostní inaugurace fakulty v roce 1996. Prorektor, doc. Jaroslav Cihlář a děkan prof. Lubomír Lapčík.

 

8 

Stavba nové budovy fakulty na ul. Purkyňova 118.

 

9 

Budova fakulty po otevření v roce 1998

 

10 

Pohled na areál Purkyňova 118 v roce 1998.

 

11 

Slavnostní zasedání vědecké rady fakulty při příležitosti 10. výročí obnovení

 

12 

13 

Současné sídlo fakulty na ul. Purkyňova 118

 

14 

Promoce v roce 2005

 

15 

16 

17

Současné laboratoře fakulty.

Seminář s prvním děkanem obnovené fakulty

Dne 19. 6. 2017 se konal v rámci oslav 25 výročí obnovení fakulty odborný seminář při příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Lubomíra Lapčíka, DrSc., dr. h. c. Na semináři byl zhodnocen vývoj fakulty po pedagogické stránce, organizační i vědecké. Zároveň byl prof. Lapčík za své předešlé působení na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity oceněn děkanem této fakulty, prof. Ing. J. Šajbidorem, DrSc. Zároveň byla pokřtěna kniha z edice Osobnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Účastníci semináře měli možnost zhodnotit i nové experimentální vybavení fakulty a posoudit tak jak velký krok udělala fakulta za 25 let.

 

18 

Prof. Lapčík přijímá ocenění od děkana Fakulty chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě prof. Šajbidora.

 

19 

Prof. Čeppan a prof. Uher při křtu životopisné knihy o prof. Lapčíkovi.

 

20 

Prof. Lapčík

 

21 

Účastníci odborného semináře.

 

Program oslav dne 18. 10. 2017

Veškerý program slavnostního dne je připraven v prostorách rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1. Pro účastníky bude k dispozici šatna v přízemí, pro talárované hosty a členy vědecké rady je v omezeném množství zajištěno parkování přímo před budovou rektorátu. Po vstupu do budovy budete mít k dispozici organizátory, kteří vás navigují, budou vám nápomocni a zodpoví jakékoli vaše dotazy.

  • 11:00 - Zasedání vědecké rady

  • 14:30 - Slavnostní zasedání vědecké rady za účasti vedení VUT, zástupců vedení ostatních chemicko technologických fakult, členů vědecké rady a akademické obce fakulty, budou při příležitosti připomenutí si 25. výročí obnovení činnosti fakulty, předány medaile 1. stupně. Toto nejvyšší fakultní ocenění bude uděleno pracovníkům, spolupracovníkům a partnerům, kteří se během novodobé historie fakulty podstatným způsobem zasloužili o její rozvoj. Na tomto slavnostním zasedání budou rovněž předány Pamětní medaile FCH.  
  • 16:00 - Slavnostní večer bude doprovázet připomenutí historie fakulty ve fotografiích, po krátkém úvodním slovu současného děkana fakulty  bude následovat za přítomnosti bývalých děkanů fakulty - prof. Lapčík, prof. Fiala a prof. Havlica křest publikace  - 25. let obnovené fakulty chemické VUT v Brně.  Slavnostní večer bude spojen s řízenou ochtnávkou vína rodinného vinařství Kňourek z Březí u Mikulova a atmosféru jistě zpříjemní hudební seskupení Cimbal Classic s Daliborem Štruncem.

Těšíme se na toto milé setkání s vámi a věříme, že se i pro vás stane příjemným zážitkem.